Privacy verklaring

Privacy Statement

Dit is het privacy statement van Dierentehuis De Mére, gevestigd te 6613 AD, Balgoy op Hoeveweg 25 (hierna: Dierentehuis De Mére), www.mere.nl

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld gegevens van u wanneer u een dier bij ons in het pension brengt of een asieldier bij ons adopteert of gegevens die u via een contactformulier achterlaat. Het waarborgen van de privacy van onze klanten is voor ons van groot belang. Wij streven er dan ook naar om persoonsgegevens van onze klanten met grote zorgvuldigheid te behandelen. Wij verwerken data volgens de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dierentehuis De Mére is verantwoordelijk voor het naleven van deze voorwaarden ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een zorgvuldige manier worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement benoemen wij welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden deze worden gebruikt.

Overzicht persoonsgegevens

In dit overzicht ziet u de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres van een websitebezoeker
 • Bankrekeningnummer
 • BSN-nummer

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens

Door akkoord te gaan met dit privacy statement geeft u ons toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de hieronder benoemde doelen. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken, neem hiervoor contact met ons op.

Wanneer u ons geen expliciete toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens of indien u deze toestemming heeft ingetrokken, kan op de verwerking van uw persoonsgegevens de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing zijn. De verwerking van uw persoonsgegevens kan in dat geval plaatsvinden zonder uw toestemming, echter alleen wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, dan wel noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Dierentehuis De Mére.

Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegevens voor de volgende doeleneinden

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ter uitvoering van onze dienstverlening
 • Uw telefoonnummer(s) en adres gegevens worden gebruikt om contact met u te leggen indien uw zoekgeraakte dier is gevonden ( via het elektronische identificatienummer )

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden als dit nodig is ( denk hierbij aan dierenarts, andere dierenasiels, dierenambulances ) voor de hierboven genoemde doeleinden. In sommige gevallen kan verstrekking aan derden noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u sluiten, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting waar wij aan moeten voldoen. Buiten deze situaties om verstrekken wij uw persoonsgegevens enkel aan derden wanneer wij daar uw toestemming voor hebben.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw smartphone, computer of tablet. U kunt u afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zodanig in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen verwijderen via de instellingen in uw webbrowser.

Wij maken gebruik van de volgende cookies:

 • Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking van deze website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en onthouden onder andere uw voorkeursinstellingen. Tevens kunnen wij hierdoor onze website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Hiervoor hebben wij dan ook niet uw toestemming nodig.
 • Google Analytics: op deze website worden cookies geplaatst van Google, als onderdeel van de “Analytics”-dienst. Dierentehuis De Mére maakt gebruik van deze dienst om rapportages te krijgen over de wijze waarop bezoekers de website gebruiken en om de kwaliteit en effectiviteit hiervan te meten. Wij maken gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor wij geen toestemming van u nodig hebben voor het gebruik van Google Analytics.

Inzien, corrigeren of verwijderen van persoonsgegevens

U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Tevens heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wilt u een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens indienen? Stuur dit dan naar info@mere.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is uitgevoerd, vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit dient ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk  binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, wanneer u het niet eens bent met de wijze van handelen van Dierentehuis De Mére

Contact

Wij nemen de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en nemen maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer u de indruk krijgt dat uw gegevens niet juist beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mere.nl.

Dierencentrum De Mère - logo Amivedi
Dierencentrum De Mère - logo Farm Food